تأملی در معماری سنتی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

معماری سنتی اصطلاحی است که در صحبتهای بسیاری ازمعماران، مقال هها و کتا بها، بحثهای مطرح شده در دانشکده های معماری، موضوعات مطرح شده در گفت وگوها و همایشهای مربوط به معماری و امثال آ نها به کار میرود و همۀ شنوندگان مفهوم آن را می فهمند و در پاسخ گوینده سؤال نمی کنند معماری سنتی چیست؟ اما در پر سوجو از افراد متفاوت، متوجه م یشویم هر کسی از ظن خود این اصطلاح را معنی میک‌ند و برای آن مفهوم خاصی در نظر دارد. به این سبب، در این مقاله سعی داریم در این امر تأمل کنیم و به معنی روشن تری برای معماری سنتی دست یابیم.

کلیدواژه‌ها