اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیق در علوم برنامه ریزی و توسعه، علاوه بر همۀ آنچه در روش های تحقیق دیگر علوم انسانی مطرح و مورد استفاده است، نیازمند تکنکیهایی است که توان و امکان دورنگری، پی شبینی و درک و بیان فرایندهای پیچیده و پویا را نیز فراهم کند، علت آن این است که رو شها و تکن کیهای تحقیق در دیگر علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی فراتر از «آنچه اتفاق افتاده » و «آنچه هست » را بررسی و تحلیل نم یکند. این در حالی است که تشخیص و تعیین بهترین وضعیتی که «م یتواند و باید باشد » و یافتن پاسخ و راه حلی برای «اقدام لازم برای دسترسی به چنین وضعیتی » از وظایف اصلی کی مطالعه در حیطۀ علوم برنامه ریزی و توسعه است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با تصمی مگیری گروهی و نظرخواهی از افراد خبره در این زمینه هر کی از برنامه های هشت گانۀ شهرداری شهرستان سردشت و همچنین پروژ ههای مطرح در هر برنامه به کمک روش آ. اچ. پ. AHP( ۱ ( اولوی تبندی شود و فرایند تخصیص بودجه براساس به دست آمده صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritizing Municipality Plans Using Analytical Hierarchy Process Method

نویسندگان [English]

  • Hirash Soltanpanah
  • Heibatollah Sdeqi
  • Mehran Mohammadi
Assistant Professor, Sanandaj Azad University
چکیده [English]

Analytic Hierarchy Process (AHP) is a multi-criteria decision making method originally developed by Thomas L. Saaty. It is a method to derive ratio scales from paired comparisons. The input can be obtained from actual measurement such as price, weight etc., or from subjective opinion such as satisfaction feelings and preference. AHP allows some small inconsistency in judgment because human perception is not always consistent. The ratio scales are derived from the principal Eigen vectors and the consistency index is derived from the principal Eigen value. This paper uses this method in determining the priorities for investments by the Municipality of Sardasht. Eight experts answered a questionnaire on eight different investment areas in the city: traffic, urban development, drainage, mitigation, urban environment, recreation and tourism, urban infrastructure, and income-generating activities. Using AHP to analyze the results, the respective priority of each investment area is calculated.