اولوی تبندی برنامه های شهرداری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعۀ موردی: شهرداری شهرستان سردشت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تحقیق در علوم برنامه ریزی و توسعه، علاوه بر همۀ آنچه در روش های تحقیق دیگر علوم انسانی مطرح و مورد استفاده است، نیازمند تکنکیهایی است که توان و امکان دورنگری، پی شبینی و درک و بیان فرایندهای پیچیده و پویا را نیز فراهم کند، علت آن این است که رو شها و تکن کیهای تحقیق در دیگر علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی فراتر از «آنچه اتفاق افتاده » و «آنچه هست » را بررسی و تحلیل نم یکند. این در حالی است که تشخیص و تعیین بهترین وضعیتی که «م یتواند و باید باشد » و یافتن پاسخ و راه حلی برای «اقدام لازم برای دسترسی به چنین وضعیتی » از وظایف اصلی کی مطالعه در حیطۀ علوم برنامه ریزی و توسعه است. در این پژوهش، تلاش شده است تا با تصمی مگیری گروهی و نظرخواهی از افراد خبره در این زمینه هر کی از برنامه های هشت گانۀ شهرداری شهرستان سردشت و همچنین پروژ ههای مطرح در هر برنامه به کمک روش آ. اچ. پ. AHP( ۱ ( اولوی تبندی شود و فرایند تخصیص بودجه براساس به دست آمده صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها