دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مقاله کوتاه
زیبایی در معماری

منصوره طاهباز

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  در مقاله حاضر محور اصلی سخن"زیبایی" است. در جستجوی انین که قوانین حاکم بر این احساس را کشف کنیم. چه می شود که پدیده ای در نظر ما زیبا و پدیده دیگر زشت جلوه گر می شود؟ با توجه به اینکه زیبایی در همه پدیده های زندگی وجود دارد، مقاله حاضر به بررسیزیبایی در معماری و فضاهای ساخته شده برای زندگی انسان اختصاص خواهد داشت.  بیشتر

مقاله کوتاه
هنر و نسبت آن با تکنولوژی

ویدا نوروز برازجانی

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  این نوشته جستری است پیرامون نسبت میان دو مقوله هنر و تکنولوژی در فرهنگ معاصر.اگرچه پیش فرض حاکم بر اندیشه ها طی دویست سال اخیر هنر و تکنولوژی را چون دو نظام ارزشی رویاروی بیان کرده است. اما هدف از این تحقیق تاکید بر این نکته است که هنر و تکنولوژی حتی دز مقام قطب های متضاد که در دسته بندی های امروزین آن ها را این گونه نامیده اند – پیوند ...  بیشتر

مقاله کوتاه
نظام های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق

لیندا گروت؛ مهرداد قیومی

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  انتخاب روش درست برای تحقیقی که در پیش داریم مستلزم شناختن اقسام روش های تحقیق و نیز آشنایی با الگوهای تحقیق و شیوه های ارزیابی کیفیت تحقیق است. مقاله حاضر مقاله ای است کوتاه و جامع برای معرفی برخی از مهم ترین الگوهای تحقیق در معماری همراه با معیارهای ارزیابی متناسب با آن ها مولف مقاله نخست « الگو» ی (پارادایم) تحقیق را، که خود آن را «نظام ...  بیشتر

مقاله کوتاه
مهارت های اجتماعی طراحی در حرفه و آموزش معماری

دانا کاف؛ علی علایی

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  طراحی معماری به عنوان یک فعالیت اجتماعی واجد خصوصیاتی است که وقتی مورد توجه قرار گرد در آموزش آن نیز تأثیراتی خواهد داشت.مطالعات موردی و میدانی در دفاتر معماری موید این نکته است که تصمیم گیری های طراحی به نوعی یک "مهارت اجتماعی" است.معماران و دانشجویان معماری باید یاد بگیرند که بتواند در این زمینه اجتماعی فعالیت کنند. این مقاله مشکلات ...  بیشتر

مقاله کوتاه
طراحی معماری مناسب برای سالمندان

ندا رفیع زاده

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  براساس تقسیم بندی سازمان ملل متحد کشورها سه نوع ساختار جمعیتی جوان، بزرگسال و سالخورده دارند. شاخص این نوع ساختار نسبت به جمعیت سالخورده 65 ساله و بالاتر به کل جمعیت در کشورهاست.براساس این تعریف و نتایجآمار سال 1375 ایران جزو کشورهای با ساختار جمعیتی بزرگسال به شمار می آید. همچنین با توجه به اینکه شمار سالمندان فعال در کشورهای پیشرفته ...  بیشتر

مقاله کوتاه
زلزله بم: مروری بر فرایند عملیات امداد و اسکان موقت

علیرضا فلاحی

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  زلزله دی ماه 1382 که شهر بم و روستاهای اطراف آن را لرزاند مرگبارترین زمین لرزه تاریخ معاصر ایران در نیم قرن اخیر و جهان در 25 سال گذشته به شمار می آید. این فاجعه که بخش وسیعی از منطقه دشت بم را ویران کرد، از بسیاری جهات موردی استثنایی و در خور بررسی و مطالعه همه جانبه است و برای نخستین بار، حجم بسیار وسیعی از کمک های داخلی و بین المللی را ...  بیشتر

مقاله کوتاه
تدوین و ادراک آهنگ فضاسیر کثرت به وحدت در طول زمان

محمدحسین مسعودی

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  تعریف جهان مخلوق را می توان در خلاصه ترین شکل خود در جمله"یکی بود یکی نبود" به معنای سیر از وحدت به کثرت و سیری دیگر از کثرت به وحدت یافت. در سیر کثرت به وحدت جهان هستی که دامنه ای از کوچکترین ذرات تا کهکشانها و بزرگتر های ناشناخته را در بر میگیرد، ترنمی بس بدیع را در خود مستتر داشته باشد مورد نظر معماران فرهیخته این سرزمین بوده است که ...  بیشتر

مقاله کوتاه
بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی

جهانشاه پاکزاد

دوره 13، 4-3 ، دی 1382

چکیده
  امروزه بسط و توسعه جامعه مدنی به خواستی همگانی تبدیل شده است. برخی از جوامع توانسته اندبه تجربیات با ارزشی در این زمینه برسند و برخی دیگر مانند ایران در تکاپوی دستیابی به آن اند. این تفاوت زمانی در ایجاد جامعه مدنی در پیشینه فرهنگی جامعه و سیر تکوینی شهر نشینی آن ریشه دارد.فرضیه و محور اصلی این مقاله بر وجود گرایشات مشارکت گریز در تک ...  بیشتر