زیبایی در معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در مقاله حاضر محور اصلی سخن"زیبایی" است. در جستجوی انین که قوانین حاکم بر این احساس را کشف کنیم. چه می شود که پدیده ای در نظر ما زیبا و پدیده دیگر زشت جلوه گر می شود؟ با توجه به اینکه زیبایی در همه پدیده های زندگی وجود دارد، مقاله حاضر به بررسیزیبایی در معماری و فضاهای ساخته شده برای زندگی انسان اختصاص خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها