نظام های پژوهش و معیارهای کیفیت تحقیق

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

انتخاب روش درست برای تحقیقی که در پیش داریم مستلزم شناختن اقسام روش های تحقیق و نیز آشنایی با الگوهای تحقیق و شیوه های ارزیابی کیفیت تحقیق است. مقاله حاضر مقاله ای است کوتاه و جامع برای معرفی برخی از مهم ترین الگوهای تحقیق در معماری همراه با معیارهای ارزیابی متناسب با آن ها مولف مقاله نخست « الگو» ی (پارادایم) تحقیق را، که خود آن را «نظام پژوهش» نامیده است، معرفی میکند. آن گاه به بیان چارچوب هایی میپردازد که متفکران برای دسته بندی و تبیین اقسام این الگوها مطرح کرده اند.سپس معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیق در الگوهای گوناگون ( خصوصا الگوهای برآمده از نظریه پست پوزیتیویسم و نظریه طبیعت گرایی و نظریه انتقادی یا رهایی گرایی) را معرف و بررسی میکند و مقاله را با ذکر منابعی برای مطالعه بیشتر به پایان می رساند.(مترجم)

کلیدواژه‌ها