طراحی معماری مناسب برای سالمندان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده

براساس تقسیم بندی سازمان ملل متحد کشورها سه نوع ساختار جمعیتی جوان، بزرگسال و سالخورده دارند. شاخص این نوع ساختار نسبت به جمعیت سالخورده 65 ساله و بالاتر به کل جمعیت در کشورهاست.براساس این تعریف و نتایجآمار سال 1375 ایران جزو کشورهای با ساختار جمعیتی بزرگسال به شمار می آید. همچنین با توجه به اینکه شمار سالمندان فعال در کشورهای پیشرفته و نیز ایران که به تنهایی و مستقل در مسکن شخصی زندگی و خود را اداره میکنند، رو به افزایش نهاده است، بنابر این باید امکانات بسیاری چه از نظر جسمانی با کمک گرفتن از علوم پیشرفته روز، و چه از نظر روانی با برقراری روابط اجتماعی و خانوادگی در فضای زیستی فراهم آید که برای همه افراد به ویژه سالمندان مناسب باشد. کارشناسان مسایل علوم رفتاری بر این باورند که ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش و احساسات یاس آمیز میتواند دلپذیر و آرامش بخش روح و روان سالمندان باشد. اما سوال مهم این که چگونه می توان شرایط لازم برای ایجاد چنین فضایی را فراهم کرد؟ مقاله حاضر گزیده ای است از پروژه تحقیقاتی"رهنمودهای طراحی معماری خانه های سالمندان" که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است. در این مقاله ویژگی های روانی احساسی و شخصیتی افراد سالمند بررسی شده است و با در نظر گرفتن مهم ترین محدودیت های فیزیکی و جسمی آنان توصیه ها و رهنمودهای عمومی برای مناسب سازی محیط زندگی آنان شامل مسایل کیفی فضاها و مناسب سازی دسترسی ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها