هنر و نسبت آن با تکنولوژی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این نوشته جستری است پیرامون نسبت میان دو مقوله هنر و تکنولوژی در فرهنگ معاصر.اگرچه پیش فرض حاکم بر اندیشه ها طی دویست سال اخیر هنر و تکنولوژی را چون دو نظام ارزشی رویاروی بیان کرده است. اما هدف از این تحقیق تاکید بر این نکته است که هنر و تکنولوژی حتی دز مقام قطب های متضاد که در دسته بندی های امروزین آن ها را این گونه نامیده اند – پیوند دیرین خود را از دست نداده اند اما انچه در این میان حضوری متفاوت دارد تقدیری اس که بر سرنوشت این دو حاکم است. برای دستیابی به این هدف سه مقوله کنکاش شده که هر یک در بخش های سه گانه این جستار بررسی شده است. در نخستین بخش با عنوان "مفهوم هنر و تکنولوژی در عصر مدرن"به معنی و مفهم میپردازیم که در عصر حاضر از این دو واژه ارائه می شود. به این منظور با بررسی معادل های این واژگان در دانش نامه ها و فرهنگ ها و همچنین با توجه به نظر متخصصانی که کوشش خود را معطوف به ارائه دسته بندی های متفاوتی از پایگاه تکنولوژی و نسبت آن با هنر کرده اند سعی شده تا تفاوتهای این دو مقوله در حوزه هایی چون معنا و مفهوم، هدف، غایت و روند آنها در تولید اثر و در نگرش انسان امروز به هستی روشن شود.

کلیدواژه‌ها