مهارت های اجتماعی طراحی در حرفه و آموزش معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

طراحی معماری به عنوان یک فعالیت اجتماعی واجد خصوصیاتی است که وقتی مورد توجه قرار گرد در آموزش آن نیز تأثیراتی خواهد داشت.مطالعات موردی و میدانی در دفاتر معماری موید این نکته است که تصمیم گیری های طراحی به نوعی یک "مهارت اجتماعی" است.معماران و دانشجویان معماری باید یاد بگیرند که بتواند در این زمینه اجتماعی فعالیت کنند. این مقاله مشکلات عمده طراحی عملی حرفه ای شامل: تعادل در طراحی, تعدد بازیگران، بلاتکلیفی حرفه ای، کشف دائمی طرح ، نتیجه شگفت انگیز و پیامددار را مورد بحث قرار می دهد. این خصوصیات با مشکلات طراحی در دانشکده ها مقایسه و تفاوت های عمده بین آموزش و حرفه روشن میگردد. سپس توصیه های اولیه به منظور ارتباط بیشتر حرفه و آموزش در مهارت های اجتماعی طراحی ارائه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها