دوره و شماره: دوره 8، 2-1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1377