دوره و شماره: دوره 8، 2-1 - شماره پیاپی 2، تابستان 1377 
7. مسجد، تمثال انسان کامل

محمود ارژمند؛ کامبیز حاجی قاسمی؛ مهرداد قیومی؛ کامبیز نوایی