مبانی نظری مکان یابی مساجد ایرانی در ادوار مختلف

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

فن و هنر جانمایی مسجد در مجتمع های زیستی مانند دیگر افعال مسلمانان بغیر از قیود به علوم و فنون انسانی مقید به احکام فقهی است. جهان بینی اسلامی و احکام فقهی آن، مدیر و هنرمند مومن را مستقیما در قیودی قرار می دهد که این قیود متأثر از منطق و استدلال است. لذا هنر اسلامی جدا از مباحث استدلال علوم انسانی متأثر از منطق احکام فقهی و جهان بینی اسلامی است. به عبارت دیگر برای مدیر هنرمند در اسلام چیزی به نام مجاز و غیر مجاز (مشروع و نامشروع ) مطرح است.از این رو قید احکام فقهی و احکام اعتقادی الزامی است. پس میتوان گفت قیود مدیر مسلمان که هنر او در استقرار و مکان یابی یک مسجد در جامعه موردنظر است. به دو وجه متمایز تقسیم میشود: یکی احکام فردی و اجتماعی و دومی نحوه نگرش او نسبت به جهان هستی و اشاره به توحید در عالم مادی است.

کلیدواژه‌ها