کلیدواژه‌ها = فضای شهری
تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 55-76

10.29252/soffeh.29.2.55

مینا بیدار؛ جهانشاه پاکزاد؛ عباس وریج کاظمی


جایگاه سازمان کالبدی در طراحی شهری

دوره 23، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 65-90

کامران ذکاوت


درآمدی بر تعامل مفاهیم جنسیت و فضا

دوره 21، شماره 2، تیر 1390، صفحه 99-110

فرانک فرزانه