نقش فضاهای عمومی درون محله ای در ارتقای مشارکت اجتماعی مطالعۀ موردی: محلۀ کوی نصر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکدۀ شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامهریزی شهری، دانشکدة شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

فضاهای عمومی در ارتقای مشارکت اجتماعی شهروندان در توسعة محله‌ای شهرها می‌توانند نقش تعیین‌کننده داشته باشند. در این زمینه عوامل و معیارهای مختلفی، نظیر تعاملات اجتماعی، سلامت محیط، هویت و حس تعلق، امنیت و ایمنی، اعتماد عمومی، رفاه و توسعة اقتصاد محلی، دسترسی مناسب، تنوع خدمات شهری، و کیفیت زندگی، هریک در جای خود مؤثر هستند. در این فرایند، شناخت و سنجش میزان ظرفیت، منابع، پیش‌ران‌ها، و محدودیت‌ها در محله‌ها با سؤال اصلی پژوهش‌های مرتبط می‌شوند و ضروری است تحلیل و ارزیابی شوند. با تحلیل معیارها و شاخص‌های کمی و کیفی مرتبط، می‌توان به مهم‌ترین عوامل کنش‌های اجتماعی در محله دست یافت. سؤال اصلی پژوهش و هدف این تحقیق تبیین نقش فضاهای عمومی درون‌محله‌ای در ارتقای مشارکت اجتماعی است. در این پژوهش، محلة کوی نصر تهران (گیشا) مطالعة موردی انتخاب گردیده که، همانند بسیاری از محله‌های مشابه، با چالش‌هایی در خصوص سؤال اصلی و اول این پژوهش روبه‌روست. در قالب زمینه‌های مطرح در بستر فضاهای عمومی محله، مبتنی بر مشارکت اجتماعی، نقش معیارها و شاخص‌های منتخب که برگرفته از مبانی نظری تحقیق هستند، تحلیل شده‌اند. این تحلیل، با استفاده از ابزار پرسش‌نامه و مصاحبة نیمه‌ساختاریافته، ذیل مدل تحلیل محتوای آرونسون و روش SWOT صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که مشارکت اجتماعی بیشترین همبستگی را با متغیر تنوع در خدمات موجود در فضاهای عمومی دارد. بین متغیر حس تعلق و متغیر حضور فعال در فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی نیز همبستگی زیادی وجود دارد. نتایج این پژوهش می‌تواند سهم علمی قابل‌توجهی در فرایند برنامه‌ریزی توسعة محله‌ای با هدف ایجاد بستر مناسب برای تأمین خواسته‌های عمومی ساکنان به‌منظور ارتقای مشارکت اجتماعی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Public Spaces within the Neighbourhood in the Improvement of Community Participation: The Case of Kooy-e Nasr District, Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Azizi 1
  • Reza Pircar 2
1 Professor, Faculty of Urban Planning, Collage of Fine Arts, University of Tehran, Iran
2 MSc, Urban Planning, Collage of Fine Arts, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Public spaces play a key role in citizens’ participation in improving the urban environment. There are a series of factors and criteria including social interactions, environmental health, identity and the sense of belonging, safety and security, public trust, prosperity and local economic development, suitable access, variety of urban services and the quality of life all play important roles. Associated with the main question of this paper are assessments of capacities, resources, drives, and constraints of a given district, and hence the necessity of their analysis. An analysis of qualitative and quantitative criteria and indices can lead to a realisation of key factors of social actions. The main aim here is to offer an explanation for the role of public spaces in social participation. Tehran’s Kooy-e Nasr (Guisha) district is chosen for this study – typically facing above-mentioned challenges – and its public spaces were studied based on selected indices, using questionnaires and semi-structured interviews under Aronson content analysis model and the SWOT method. The results show that community participation is most associated with variety of services in public spaces. There are also noticeable correlations between the sense of belonging and active presence in public spaces, and social interactions. These results can play a significant part in district development planning to fulfil public demand for community participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Spaces
  • Community participation
  • Aronson content analysis
  • SWOT
  • Kooy Nasr Neighbourhood
  • Tehran
ابراهیم‌زاده، عیسی و عبدالله آقاسی‌زاده. «تحلیل عامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیۀ ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT». در فصلنامۀ مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، ش۱ (تابستان 1388)، ص۱۰۷-128.
براندفری، هیلدر. طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر. ترجمۀ حسین بحرینی. تهران: انتشارات شرکت پردازش و برنامه‌ریزی شهری. 1383.
رفیعیان، مجتبی و زهرا خدایی. «بررسی شاخص‌ها و معیارهای مؤثر بر رضایتمندی شهروندان از فضاهای عمومی شهری». در نشریۀ راهبرد، ش53 (زمستان 1388)، ص۲۲۷-248.
رفیعیان، مجتبی و علی حسینی‌پور. نظریه، شهر، فضا، مدیریت شهری. تهران: انتشارات طحان، 1391.
شبانی، امیرحسین و محمدسعید ایزدی. (1393). «رویکردی نوین به بازآفرینی شهر خلاق». در نقش جهان، سال چهارم، ش۲ (۱۳۹۳)، ص۵۴-63.
شهرداری منطقه دو. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری منطقۀ دو، 1396. https://region2.tehran.ir/
صالحی، اسماعیل. ویژگی‌های محیطی فضاهای شهری امن. تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، ۱۳۸۷.
هریسون، جفری و جان کارون. مدیریت استراتژیک. ترجمۀ بهروز قاسمی. تهران: انتشارات هیات، 1382.
کلر کوپر، مارکوس و کارولین فرانسیس. مکان‌های مردمی، راهنمای طراحی فضاهای باز عمومی. ترجمۀ نغمه مفیدی‌نژاد. مشهد: کتابکده کسری، 1394.
گلکار، کورش. «مناسب‌سازی تکنیک تحلیل سوات برای کاربرد در طراحی شهری». در صفه، ش41 (1384)، ص۴۴-65.
گل، یان. شهر انسانی. ترجمۀ علی غفاری و صادق سهیلی‌پور، دانشگاه شهید بهشتی، 1392.
محمدیارزاده، سجاد. بهنوش شمس‌الهی. «نقش فضاهای عمومی در تحقق شکوفایی شهری و توسعۀ پایدار». فصلنامۀ اقتصاد و مدیریت شهری. ش23 (تابستان ۱۳۹۷). ص۱۱۱-124.
Al-hagla, Khalid S. “Towards a Sustainable Neighborhood: the Role of Open Spaces”. In International Journal of Architectural Research, 2(2) (2008), pp. 162-177.
Ang, Shannon. “Social Participation and Mortality among Older Adults in Singapore: Does Ethnicity Explain Gender Differences?”. In The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, Vol. 73, Issue 8 (November 2018), pp. 1470-1479.
Aronson, Jodi. A Pragmatic View of Thematic Analysis by Jodi Aronson. The Qualitative Report, 1994. 
Briggs, Xavier D.S. “Civilization in Color: The Multicultural City in Three Millennia”. In The Journals of City & Community, 3(4) (2004), pp. 311-342.
Bloomberg, Michael R. Active Design: Shaping the Sidewalk Experience, City of New York, 2013. Available at www.sgsep.com.au nacto.org
City of Helsinki. Public Transport Planning. 2018. Available at www.hel.fi
Carmona, Matthew. “Contemporary Public Space, Part Two: Classification”. In Journal of Urban Design, 15(2) (2010), pp. 157-173.
Chen, J.H. & D.S. Lauderdale & L.J. Waite. “Social Participation and Older Adults Sleep”. In Social Science & Medicine, National Center for Biotechnology Information, 2016.
Dehi Aroogh, Manijeh & Farahnaz Mohammadi Shahboulaghi. ”Social Participation of Older Adults: A Concept Analysis”. In The International Journal of Community-based Nursing and Midwifery, 8(1) (2020), pp. 55- 72.
Dubb, Steve & Sarah McKinley & Ted Howard. “The Anchor Dashboard: Aligning Institutional Practice to Meet Low-Income Community Needs”. In Democracy collaborative. community-wealth.org _ 2013.
Estrela, Elsa & Carlos Smaniotto Costa. “Reflections on Territorial Capacity - the Interplay between Education and Understanding and Acting in the Urban Fabric”. In Neighborhood and City - between Digital and Analog Perspectives, 2019, pp. 47-58.
Forrest, Ray. “Who Cares about Neighbourhoods?”. In International Social Science Journal, 59(191) (2009), pp. 129-141.
Froud, Daisy. “Talking Architecture with Strangers: Why Community Engagement in Development Matters more than Eever”. produced by Center for London, 2017, pp 36-44.
Fensham, Patrick. Ensuring a Liveability Dividend from Growth: A New Urban Renewal Community Compact, 2017. Available at www.sgsep.com.au
Gehl, Jan. Cities for People. Umranica.wikido.xyz, Washington D.C.: Island Press, 2010.
Geiger, Daniel. “High Line's High Returns, Crain's New York”. A Study on Innovative Design from China's Smart Tourism Products. 2014. Available at aaltodoc.aalto.fi
Gregor, Alison. “As a Park Runs Above, Deals Stir Below”. In The New York Times, 2010. Available at www.nytimes.com
Gideon, Baffoe. “Understanding the Neighbourhood Concept and Its Evolution: A Review”. In Environment and Urbanization ASIA Journal10(6) (2019), National Institute of Urban Affairs.
Ghose, B. & R. Huang & J. Etowa & S.F. Tang. “Social Participation as a Predictor of Morbid Thoughts and Suicidal Ideation among the Older Population: A Cross-Sectional Study on four Low-Middle-Income Countries”. In Psychiatry Int., 2(2) (2021), pp. 169-179.
Ihara, Shiichi & Kazushige Ide & Satoru Kanamori & Taishi Tsuji & Katsunori Kondo & Gemmei Iizuka. “Social Participation and Change in Walking Time among Older Adults: a 3-Year Longitudinal Study from the JAGES”. BMC Geriatr.; 22(238) (2022).
JPI Urban Europe. Strategic Research and Innovation Agenda 2.0. jpiurbaneurope.eu, 2019.
Kahila-Tani, Maarit & Anna Broberg & Marketta Kyttä &Taylor Tyger. “Let the Citizens Map Public Participation GIS as a Planning Support System in the Helsinki Master Plan Process”. In Planning Practice & Research, 31(2) (2015), pp. 1-20.
Keller, Jared. First Drafts: James Corner's High Line Park. The Atlantic, 2011. Available at www.theatlantic.com.
Larin, Lauren Marie. Regulating Pavement Dwellers: The Politics of the Visibly Poor in Public Space. Portland State University, 2017. 
Lefebvre, Henri. “Right to the City”. In Wikipedia, 1968.
Lijphart, Arend. Patterns of Democracy, Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press, 2012.
Martin, Deborah G. “Enacting Neighbourhood”. In Urban Geography, 2003, pp. 361-385.
Mitchell, Daniel. “Great Streets for Los Angeles, Strategic Plan”, In City of Los Angeles, Department of Transportation, 2015.
Nemoto, Yuta, et al. “Longitudinal Associations of Social Group Engagement with Physical Activity among Japanese Older Adults”. In Arch Gerontol Geriatr, pp. 1055-1064.
Oktay, Derya. Jalladdini. “Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns”. In Procedia -Social and Behavioral Sciences, 35 (2012). pp. 664- 675.
Olowoporoku, Oluwaseun & Adetayo Salami & Olamide Akintifonbo. “Assessment of Residents’ Neighbourhood Confidence in an African Traditional City: The Abeokuta Experience”, In Economic and Environmental Studies, 2017, pp. 757-775.
Pacheco, Priscila. & Lara Caccia. How Public Spaces Make Cities More People-Oriented, 2015. Available at thecityfix.com.
Paskovic, Anya. Urban Lighting: Planning for Public Spaces in Vancouver's Southeast False Creek. Queen’s University Kingston, 2012.
Purcell, Mark. “Urban Democracy and the Local Trap”. In Urban Studies Journal, Vol. 43, No 11 (Oct. 2006), pp. 1921-1941.
Ren, Weicun, et al. “A Study on the Current State and Equity Level of Social Participation Ability among Older Adults in Henan Province, China”. In BMC Geriatr 22, 2022.
Rogers, Ben. (2017). “In Defense of the Street: 10 Principles for Public Spaces”. published in The Compilation Making Good Shaping Places for People, (2017), pp 23-29.
Schreiber, Franziska & Kai Fischer. “Participation Is a Prerequisite for Sustainable Urban Development”. In Governance & Finance, Urban & Metropolitan Governance, 2016 Available at urbanet.info
Sennett, Richard. The Fight for the City. 2019. Available at www.eurozine.com
Smaniotto, Costa C. & M. Mačiulienė & M. Menezes & M. Goličnik. “Co-Creation of Public Open Places”. In Practice - Reflection – Learning, Edições Universitárias Lusófonas, 2021, pp. 978-989.
Smith, Michael E. “The Earliest Cities”. In Urban Life, Waveland Press. Inc., 2002. pp. 3-19.
Stuart, C. Aitken. “Mothers, Communities and the Scale of Difference”. In Journal of Social and Cultural Geography, 1(1) (2010), pp. 65-82.
Swatt, Marc L. & Sean, P. Varano & Craig, D. Uchida & Shellie E. Solomon. “Fear of Crime, Incivilities, and Collective Efficacy in four Miami Neighborhoods”. In Journal of Criminal Justice, Vol. 41, Issue 1 (2013), pp. 1-11.
van Kempen, Ronald. & Bart Wissink. “Between Places and Flows: Towards a New Agenda for Neighbourhood Research in an Age of Mobility”. In Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 96(2) (2014).
Wong, Tai-Chee & Belinda Yuen. Eco-City Planning. Springer, 2011.
Wang, Yu & David Shaw. “The Complexity of High-density Neighbourhood Development in China: Intensification, Deregulation and Social Sustainability Challenges”. In Sustainable Cities and Society, 2018, pp. 578-586.