مقاله پژوهشی
پرورش نوآموزان معماری، با بهرهگیری از رویکرد یادگیری مشارکتی همیارانه

عبدالرحمان دیناروند؛ حمید ندیمی؛ علی علایی علایی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 5-18

چکیده
  مقالة حاضر به منظور بهبود بخشیدن به آموزش طراحی معماری در سطوح پایه تحقیق و نگاشته شده است که اهمیت ویژه‌ای برای مدارس معماری دارد. تمرکز این نوشته بر آموزش مشارکتی است که به اعتقاد نگارندگان می‌تواند بسیاری از اهداف مورد نظر برنامه‌ریزان آموزشی در دروس پایة طراحی معماری را محقق کند. یادگیری مشارکتی یکی از روش‌های یادگیرنده‌محور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطة بین دید به بیرون اتاقها و پیکربندی فضاهای اداری بر رضایتمندی کارمندان از مطلوبیت این فضاها نمونة مورد مطالعه: ساختمان شهرداری منطقة 1 شهرداری تهران

محمدرضا نامداری؛ عاطفه کرباسی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 19-36

چکیده
  از آنجایی که کارمندان زمان زیادی از عمر کاری خود را در فضاهای اداری سپری می‌کنند، بررسی رابطة بین مؤلفه‌های طراحی محیطی (نظیر دید به بیرون) در فضاهای اداری و رضایتمندی کارمندان می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای رضایت شغلی و بازدهی کاری آن‌ها داشته باشد. هدف در این تحقیق بررسی جوانب اثر‌ دید به بیرون از طریق پنجره‌های ساختمان بر میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهکارهای افزایش بهرهوری انرژی ساختمان

محمد کاظمی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 37-46

چکیده
  مطابق با آمار انرژی سالیانة کشور، بیش از یک‌سوم انرژی در بخش ساختمان مصرف می‌شود. موانع بهره‌وری انرژی ساختمان اغلب در مسائل اقتصادی و اجتماعی ریشه دارد. اقتصاد خرد، بازار انرژی، و مقاومت در برابر تغییر عادات از مهم‌ترین این عوامل است. در این پژوهش عوامل مذکور با استفاده از اسناد و مدارک رسمی و کتابخانه‌ای شناسایی و سپس با مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی

مرتضی ادیب؛ محسن خراسانی زاده؛ مریم یوسفی نجف آبادی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 47-56

چکیده
  دریاچه چیتگر با مساحت 134 هکتار در غرب شهر تهران و در اراضی منطقة 22 واقع ‌شده است. طرح‌های اولیه و برنامه‌ریزی این دریاچه به اولین طرح جامع تهران در سال 1347 بازمی‌گردد. نهایتاً برنامة ساخت این دریاچه در سال 1389 در دستور کار شهرداری تهران قرار گرفت و طراحی و اجرای پهنة آبی آن تا سال 1391 و آبگیری آن در سال 1392 انجام شد. در خصوص مکان‌یابی این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ردیابی عوامل اثرگذار بر عملکرد مکانهای دانش با تمرکز بر شهر تهران

ئه سرین محمودپور؛ زهره عبدی دانشپور

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 57-76

چکیده
  گذار از دورة صنعت مبتنی بر شیوة تولید ماده‌ـ پایه به دورة دانش مبتنی بر شیوة تولید دانش‌ـ پایه منجر به تغییر پایه‌های اقتصاد در شهرها و شکل‌گیری اقتصاد دانش، در آستانة سدة بیست و یکم شده است. اقتصاد دانش، که بر پایة تولید، توزیع، و استفاده از دانش و اطلاعات است و هدف آن تولید و عرضة خدمات بر پایة فعالیت‌های مبتنی بر دانش است، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل ارزیابی و کاهش خطرپذیری زلزله در بافت‌های تاریخی مطالعه موردی: بازار تاریخی اردبیل

سیمین اسدزاده تره باری؛ کامبد امینی حسینی؛ محمود حسینی

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 77-92

چکیده
  وقوع زلزله در بافت‌های تاریخی با ارزش اقتصادی نظیر بازارهای سنتی ضمن آسیب به زیرساخت‌های هویتی شهرها، می‌تواند تبعات گستردة اجتماعی و اقتصادی در جامعه به همراه داشته ‌باشد. علی‌رغم اهمیت زیاد این بافت‌ها، مطالعات اندکی در خصوص ارتقای ایمنی و مدیریت بحران بافت‌های تاریخی در برابر زلزله شده است و این مسئله ضرورت انجام پژوهش‌های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اصول و راهبردهای حفاظت از منظر فرهنگی باغستان بومی تاریخی شهر قزوین با تمرکز بر میراث مصنوع

الهام اندرودی؛ بتول صحراکاران

دوره 27، شماره 4 ، دی 1396، صفحه 93-110

چکیده
  حفاظت از مناظر فرهنگی امری چندوجهی و میان‌دانشی است و نیازمند توجه به خصیصه‌های چندلایه و میان‌مرتبط منظر است. با توجه به ثبت آثار مختلف در فهرست مناظر فرهنگی در کشور، لزوم حفاظت از این آثار با رویکرد منظر فرهنگی محسوس است. در این پژوهش با بهره‌گیری از راهبرد استدلال و استنتاج سعی شده است، پس از واکاوی مراجع داخلی و اسناد بین‌المللی، ...  بیشتر