دوره و شماره: دوره 27، شماره 4 - شماره پیاپی 79، مهر 1396 
معماری منظر دریاچة چیتگر، مروری بر فرایند طراحی

صفحه 47-56

مرتضی ادیب؛ محسن خراسانی زاده؛ مریم یوسفی نجف آبادی