دوره و شماره: دوره 27، شماره 1 - شماره پیاپی 76، فروردین 1396 
نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر

صفحه 17-36

آیدا رسولی ثانی آبادی؛ مریم فرهادی؛ علی غفاری