دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
علمی - پژوهشی
بازشناسى توانایى احساس » براى خلق یک معمارى زنده با استناد به آراى کریستوفر الکساندر

مهسا رحمانى؛ امین نادرنژاد

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 7-18

چکیده
   برانگیخته شدن احساس مقوله اى است که در دامنة وقایع روزانة هر فرد به چشم می خورد. حالتى که در تجربه بسیار ساده، اما در بیان با محدودیتهایى روبه رو است. همه می دانیم که دنیاى امروز، احساس و برانگیخته شدن آن را مقوله اى متناظر با جنبه هاى کیفى امور می پندارد و نتایج حاصل از آن را نسبى تلقى میکند و از این رو بررسى جامع یک چیز را به تحلیل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تعامل بین ایده یابى و پردازش ایده در تفکر طراحى معمارى

حمیدرضا شریف؛ حمید ندیمى

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 19-26

چکیده
  از پژوهش هاى صورت گرفته در زمینة طراحى چنین برمى آید که فرایند طراحى را مى توان شامل دو فرایند اصلى ذهنى دانست، یکى « ایده یابی» و دیگرى «پردازش ایده». اما این سؤال مطرح است که آیا میان این دو مرحله نسبتى هست؟این مقاله و پژوهش پشتیبان آن تلاشی برای یافتن رابطة تعاملى میان دو فرایند ذهنى ایده یابى و پردازش ایده، با سود بردن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
آسمان به مثابه منظره؛ بررسى ارجحیت دید به آسمان از پنجره

سپیده مسعودى نژاد

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 27-44

چکیده
  در دهه هاى اخیر، در شیوه هاى رایج ساخت وساز در کلان شهرهایى چون تهران و ضوابط و مقرراتى که در امر معمارى و شهرسازى ملاک عمل بوده اند از عملکرد « دید » پنجره و منظرة قابل رؤیت ، آن غفلت شده است. به طورى که، دید پنجرة بسیارى از آپارتمان هاى مسکونى محدود به عناصر ساخته شده است، و از دید به منظره اى طبیعى و حتى دید به آسمان محروم هستند. اما ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابى میزان توفیق و پیامدهاى محدودسازى رشد شهرى در ایران

حمید ماجدى؛ امیرحسین پورجوهرى

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 45-62

چکیده
  بسان غالب شهرهاى کشورهاى در حال توسعه، شهرهاى ایران نیز با آهنگ شتابناکى رو به گسترده تر شدن هستند. این موضوع همواره به صورت یک دغدغة جدى توجه برنامه ریزها و طرا ح هاى توسعة شهرى ایران (از ابتداى شکل گیرى طر ح هاى توسعه تاکنون) بوده به طورى که از جملة تأثیرگذارترین موضوع ها بر شکل گیرى ایدة ساختار فضایى پیشنهادى براى شهرها، چگونگى مواجهه ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شبیه سازى و تحلیل الگوى رشد شهرى کلان شهر اهواز با استفاده از مدل ترکیبى مارکوف سلول هاى خودکار 1(Markov- CA)

آرمان خواجه برج سفیدى؛ على سلطانى

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 63-76

چکیده
  برنامه ریزى فعالیتى براى هدایت آینده است، بنا بر این به شدت به گذشته و حال مقید شده است. از طرفى دیگر برنامه ریزان همواره خواستار ابزارى بوده اند که قابلیت هاى تحلیل، حل مسئله و تصمیم گیرى آن ها را افزایش دهد، مدل سازى شهرى ابزارى براى افزایش قدرت تحلیل تصمیم سازان و برنامه ریزان است که مى تواند در خدمت علمى تر کردن فرایند برنامه ریزى ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
پژوهشى پیرامون برج منسوب به طغرل در رى

نگار یوسفى

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 77-102

چکیده
  سفرنامه ها و متون جغرافیایى و تاریخى منابع ارزشمندى در تحقیق دربارة معمارى ایران در زمان هاى گذشته هستند، و اهمیت آن ها به ویژه در بیان آثارى است که یا از بین رفته اند، و یا در آن ها تغییرى ایجاد شده است. یکى از این آثار، برج آرامگاهى منسوب به طغرل در رى است. در تاریخ دقیق و انتساب این برج تردید وارد است؛ اما تعلق آن به عهد سلجوقیان تأیید ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسى سیر تحول ایوان در خانه هاى سنتى دشت یزد اردکان از دورة مظفرى تا قاجار

لیلا ذاکرعاملى؛ عبدالله جبل عاملى

دوره 23، شماره 3 ، مهر 1392، صفحه 103-118

چکیده
  سیر تحول معمارى ایوان در خانه هاى دشت یزد- اردکان با استعانت از روش مکاتب فکرى گونه شناسى قرن بیستم و از طریق کنار هم قرار دادن ایوان هاى خانه هاى این منطقه در فازهاى مختلف تاریخى تجزیه وتحلیل شده اند. این نوشتار با تکیه بر داده هاى حاصل از مطالعه، مستندسازى، و پى گیرى هاى انجام شده در دوازده خانة مظفرى و سى خانة صفوى و از طریق مقایسة ...  بیشتر