دوره و شماره: دوره 23، شماره 4 - شماره پیاپی 63، دی 1392 

علمی - پژوهشی

تفکر دوگانه و مفاهیم فضا در تئورى و عمل

صفحه 7-20

شهرام پوردیهیمى؛ ساسان سیدکلال


بازخوانى مفهوم مرکز

صفحه 21-34

ضحى ندیمى؛ على محمدى؛ کاظم مندگارى


تأثیر چگونگى هم جوارى توده و فضا در بلوک هاى ساختمانى بر رفتار حرارتى درون بنا

صفحه 35-46

هانیه صنایعیان؛ فاطمه مهدیزاده سراج؛ فرشاد نصراللهى؛ سید مجید مفیدى شمیرانى