بررسی موقعیت و وضعیت حمام های تاریخی شهر تبریز

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

حمام های بسیاری در دوره ایلخانان در تبریز ساخته شد، ولی قدمت حمام های قدیمی موجود در تبریز به دوران قاجار و پس از آن یعنی بعد از زلزله ویرانگر 1194 ق می رسد. بعد از زلزله 1194 ق حاکم وقت تبریز نجفعلی خان دنبلی باروی جدیدی به دور شهر ساخت و احتمالا حمام هایی. حدود 100 سال بعد یکی از معتبرترین نقشه های شهر تبریز نقشه دارالسلطنه در 1297 ق تهیه شد. این نقشه شاید کاملترین نقشه ای باشد که تا اواخر دوره قاجار از شهر تبریز تهیه شده است. بنابراین سند معتبری است برای بررسی شهر در این دوره و مکان یابی حمام های قدیمی قدمت بیشتر آن ها به دوره قاجار می رسد. در این مقاله با استفاده از نقشه دارالسلطنه و تحقیقات میدانی در شهر فهرست جامعی از حمام های تبریز و اوضاع فعلی آنها به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها