کلیدواژه‌ها = طراحی معماری
یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2022.222413.1051

فوزیه زینلی؛ نریمان فرح زا؛ محمدرضا حافظی


جستاری در رویکردها و فرایندهای اجرای شیوۀ طرح‌ـ ساخت در آموزش معماری

دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 37-54

10.52547/sofeh.32.4.37

سیدمجتبی ابطحی نجف ابادی؛ علی علائی؛ حمید ندیمی


جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده

دوره 27، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-34

محسن محمدی؛ حمید ندیمی؛ محمودرضا ثقفی


نوا و فضا- تجربه ای در فرایند طراحی

دوره 21، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 31-48

فرهاد شریعت راد


نگاهی به ارزیابی طرح های معماری

دوره 20، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 9-20

حمید ندیمی


سنجش مهار تهای طراحی در آموزش معماری

دوره 18، شماره 1، فروردین 1388

سعید میرریاحی