یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده معماری/دانشگاه یزد

2 عضو هیئت علمی/ استادیار/ دانشکده معماری/دانشگاه یزد

3 عضو هیئت علمی / گروه معماری/ دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از اهداف مهم آموزش سازه در رشته‌ی مهندسی معماری، کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری در جهت ارتقاء کیفیت و کارایی طرح‌های معماری است. رسیدن به این هدف، مستلزم برنامه‌ریزی آموزشی برای انتقال یادگیری آموزه‌های سازه از موقعیت آموزش، به موقعیت طراحی معماری است. کاربست دانش، متعالی‌ترین مرتبه در انتقال یادگیری و به معنای آفریدن رویه‌ای جدید برای حل مسائل ناآشنا است. برمبنای نظریه‌ی طبقه‌بندی اهداف آموزشی بلوم در حوزه‌ی شناختی، که نظریه‌ای در حیطه‌ی انتقال یادگیری است، کاربست، مرتبه‌ای از شناخت تعریف شده که با مرتبه‌ی شناختی آفریدن و طراحی کردن ارتباط تنگاتنگی دارد. این مرتبه‌ی شناختی مبتنی بر ترکیبی از بعد گزاره‌ای، مفهومی و رویه‌ای دانش است. پژوهش حاضر برمبنای نظریه‌ی‌ بلوم، مدل نظری یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری را ارائه داده است. این مدل نظری در مقابل یادگیری طوطی‌وار سازه مطرح شده و در مورد سلسه‌مراتب یادگیری و شناخت سازه در رشته‌ی مهندسی معماری است. یادگیری معنادار سازه، ابعاد فرآیند شناخت را از به یادسپاری تا کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری تبیین می‌کند و به توصیف فرآیند شناخت و ابعاد دانش سازه در طراحی معماری می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بعد گزاره‌ای، مفهومی و رویه‌ای دانش سازه به ترتیب در فرآیند شناخت سازه شکل می‌گیرند و به دانش مؤثر در طراحی تبدیل می‌گردند. از دیگر یافته‌های این پژوهش این است که فهم هندسی سازه، دانش مفهومی و حلقه‌ی واسطی میان شناخت سازه و طراحی معماری است که می‌تواند در کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری موثر باشد. این پژوهش با گردآوری داده‌های اسنادی -کتابخانه‌ای و روش استدلال منطقی و مبتنی بر نظریه‌ی طبقه‌بندی اهداف آموزشی بلوم و نظریات حوزه‌ی تفکر طراحی با رویکرد شناخت‌ گرایی، انجام‌شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meaningful Learning of Structures in Architectural Design Geometric Understanding and Implementation of Structural Knowledge in Architectural Design Based on of Revised Bloom's Taxonomy

نویسندگان [English]

  • fouzieh zeinali 1
  • nariman farahza 2
  • Mohammad Reza Hafezy 3
1 art and architecture faculty/ yazd university
2 art and architecture faculty/ yazd university
3 architecture faculty / shahid beheshty university/tehran/ iran
چکیده [English]

one of the important goals of structural education in the field of architectural engineering is the implementation of structural knowledge in the process of architectural design according to improve the quality and efficiency of architectural designs. Achieving this goal requires educational planning to transfer the learning of structural teachings from the educational position to the architectural design position. The implementation of knowledge is the best point in transfer of learning and means the creation of new procedures for solving unfamiliar problems. According to Bloom's theory, Taxonomy of educational objectives, which is a theory in the field of educational planning, implementation is a level of cognition that is closely related to the cognitive level of creation and design and is based on a combination of proposition, concept and procedure Knowledge dimensions. This research, based on Bloom's theory, has presented a theoretical model of meaningful structural learning versus Rote learning in architectural design. The theoretical model of meaningful structural learning is about structural educational planning in the field of architectural engineering. This model explains the dimensions of process cognition of structure from Remember to Implementation in the process of architectural design, and describes the process of recognizing and knowing the dimensions of the structure in architectural design. Research results show that Propositional, conceptual and procedural knowledge are the dimensions of structural knowledge that are constructed in the process of cognition of structure, and become effective knowledge in design. Another finding of this study is that Geometric understanding of structures is a conceptual knowledge and an intermediate link between structural cognition and architectural design that can be effective in the implementation of structural knowledge in the architectural design process. This research has been done by collecting documentary-library data and logical reasoning method based on Revised Bloom's Taxonomy and theories in the field of design thinking with a cognitive approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meaningful learning
  • structural knowledge
  • Implementation
  • of knowledge
  • architectural design
  • Revised Bloom 's Taxonomy. geometry based understanding