نویسنده = منصوره طاهباز
تبیین مفهوم سادگی‌ اسلامی در معماری با بررسی‌ نمونه‌هایی‌ از معماری مساجد معاصر

دوره 33، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 25-41

10.52547/sofeh.33.1.25

محمدحسین میرزاکوچک خوشنویس؛ اکبر حاجی ابراهیم زرگر؛ منصوره طاهباز


در طلب شاعرانگی معماری

دوره 32، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-26

10.52547/sofeh.32.2.13

هانیه بصیری؛ منصوره طاهباز؛ زهیر متکی


کندوکاو در نسبت نورگیرها و روشنایی روز در معماری گنبدخانههای مساجد تاریخی و معاصر

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 69-90

مرضیه هومانی راد؛ منصوره طاهباز؛ حسنعلی پورمند


نقش جرم حرارتى خاک در کنترل شرایط محیطى ساختمان

دوره 24، شماره 3، مهر 1393، صفحه 31-56

منصوره طاهباز؛ شهربانو جلیلیان؛ فاطمه موسوى


اصول یک معماری کویری

دوره 5، شماره 2، مهر 1374

منصوره طاهباز


تاثیر کج باران بر نمای ساختمان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1374

منصوره طاهباز


موقعیت سنج خورشیدی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1371، صفحه 46-49

محمود رازجویان؛ منصوره طاهباز