تاثیر کج باران بر نمای ساختمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده

باران این نعمت آسمانی زمانی که با باد همراه شود می تواند باعث فرسایش نمای ساختمان گردد. میزان این فرسایش بستگی به حجم باران و سرعت باد در زمان بارندگی دارد. برای طراحان، سازندگان و استفاده کنندگان از ساختمان، تعیین میزان فرسایش حاصل از کج بارانحایز اهمیت است چرا که با آگاهی از آن می توان در انتخاب محل و جهت گیری بهتر بنا، حفاظت جبهه های رو به کج باران و انتخاب مصالح مقاومتر در برابر نفوذ رطوبت اقدامات لازم به عمل آورد.برای تعیین میزان تاثیر کج باران بر نمای ساختمان، فرمولی درست است که بر اساس آن سه وضعیت تاثیر ناچیز، متوسط و شدید فرسایشی باران قابل تخمین است. این مقاله به معرفی روش ترسیمی مکمل فرمول بالا جهت تعیین تاثیر کج باران بر نمای ساختمان های واقع در شهرهای ایران و راه حل های مقابله با آن اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله