نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة معماری و شهرسازی، دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در باور عمومی، «تقلید کردن» معمولاً نقطة مقابل «خلاقیت» تلقی می‌شود. در حوزة طراحی معماری نیز، که اساس آن را خلاقیت شکل می‌دهد، دیدگاه اجتناب از تقلید، کم‌وبیش به چشم می‌خورد. برخی معلمان با بیانیه‌هایی مانند «از خودتان خلاقیت داشته باشید و از دیگران تقلید نکنید»، به دانشجویان چنین القا می‌کنند که تقلید کردن مُنافی خلاقیت است. در این پژوهش، به روش «مفهوم‌سازی» با استدلال منطقی بر تأملات نظری و از منظر روان‌شناسی یادگیری تقلیدی، ردپای تقلید از نیم‌کرة چپ مغز نوآموز طراح، به خلاقیت در نیم‌کرة راست او دنبال می‌شود و این فرضیه تنویر می‌گردد که «تقلید درست» راه‌اندازِ «خلاقیت» است. در مقاله مفهوم «تقلید ضمنی» مطرح و توجه به آن برای انتقال «دانش ضمنیِ» مهارت‌های طراحانة معلم به شاگرد معماری ضروری دانسته می‌شود. در این تحقیق، پرسش‌هایی در انتهای بحث می‌آید که مسیر پژوهش‌های آینده را با منظور «تقلید درست برای یادگیری طراحی معماری» روشن می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proper Imitation, a Prerequisite for Creativity Imitative Learning in Architectural Education (Design Process)

نویسنده [English]

  • Vahid Sadram

Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Hakim Sabzevari University

چکیده [English]

According to general opinion, “imitation” is considered as the opposite of “creativity”. In architectural design, which is based on creativity, the same perspective is, likewise, prevalent to some degree. Some instructors imply upon students that imitation opposes creativity by issuing statements such as, “Be creative, and do not imitate others”. This paper, by “conceptualization” and logical reasoning of theories from a psychological viewpoint of imitative learning, traces the creative act in the right-brain from its imitative inception in the left-brain hemisphere, postulating that “proper imitation” is the motor of “creativity”. The concept of “tacit imitation” is then presented in the paper, and its essential role proved in the transfer of “tacit knowledge” of design skills from the architecture educator to the learner. Finally, the path for further research is indicated by suggesting questions about the “proper imitation for learning architectural design.”

کلیدواژه‌ها [English]

  • imitation
  • architectural education
  • design process
  • learning
  • creativity
سیف، علیاکبر. روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش، تهران: دوران، 1389.
قدوسیفر، سیدهادی و ایرج اعتصام و فرح حبیب و هاجر پناهی برجای. «آموزش سنتی معماری در ایران و ارزیابی آن از دیدگاه یادگیری مبتنی بر مغز». در مطالعات معماری ایران، ش 1 (بهار و تابستان 1391)، ص 39-58.
محمودی، سیدامیرسعید. «تفکر در طراحی: معرفی الگوی تفکر تعاملی در آموزش طراحی». در هنرهای زیبا، ش 20 (زمستان 1383)، ص 27-36.
Blackmore, Susan. “Evolution and Memes: The Human Brain as a Selective Imitation Device”, in Cybernetics and Systems, Vol. 32, No. 1-2 (2001), pp. 225-255.
Cartmill, Erica & Sian Beilock & Susan Goldin-Meadow. “A Word in the Hand: Action, Gesture and Mental Representation in Humans and Non-human Primates”, in Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 367 (2011), pp. 129-143.
Cross, Nigel. Designerly Ways of Knowing, London: Springer-Verlag Ltd, 2006.
Dorst, Kees. Describing Design: A Comparison of Paradigms. Netherland: Rotterdam, 1997.
Hurley, Susan. “The Shared Circuits Model (SCM): How Control, Mirroring, and Simulation Can Enable Imitation, Deliberation, and Mindreading”, in Behavioral and Brain Sciences, Vol. 31 (2008), pp. 1-58.
Jones, Emily & Jane Herbert. “Exploring Memory in Infancy: Deferred Imitation and the Development of Declarative Memory”, in Infant and Child Development, Vol. 15 (2006), pp. 195-205.
Koskinen, Kaj & Pekka Pihlanto & Hannu Vanharanta. “Tacit Knowledge Acquisition and Sharing in a Project Work Context”, in International Journal of Project Management, Vol. 21 (2003), pp. 281-290.
Levitt, Andrew. “A Designer’s Guide to the Resources of the Psyche: Acknowledging the Importance of Knowledge and Know-how”, in The International Journal of Healing and Caring, Vol. 5, No. 2 (2005), pp. 1-14.
Miklosi, Adam. “The Ethological Analysis of Imitation”, in Biol. Rev., Vol. 74 (1999), pp. 347-374.
Nadimi, Hamid. Conceptualizing a Framework for Integrity in Architectural Education: With some References to Iran, PhD Thesis, Institute of Advanced Architectural Studies, University of York, 1996.
Nagy, Emese. “From Imitation to Conversation: The First Dialogues with Human Neonates”, in Infant & Child Development, Vol. 15 (2006), pp. 223-232.
Nehaniv, Chrystopher L. & Kerstin Dautenhahn. “LIKE ME? - Measures of Correspondnce and Imitation”, in Cybernetics and Systems, Vol. 32, No. 1-2 (2001), pp. 11-51.
Ochsner, Jeffrey Karl. “Behind the Mask: A Psychoanalytic Perspective on Interaction in the Design Studio”, in Journal of Architectural Education, Vol. 53, No. 4 (2000), pp. 194-206.
Polanyi, Michael. “Tacit Knowing: Its Bearing on Some Problems of Philosophy”, in Reviews of Modern Physics, Vol. 34, No. 4 (1962), pp. 601-616.
Rook, Laurens & Daan van Knippenberg. “Creativity and Imitation: Effects of Regulatory Focus and Creative Exemplar Quality”, in Creativity Research Journal, Vol. 23, No. 4 (2011), pp. 346-356.
Schön, Donald. Educating the Reflective Practitioner, USA: John Wiley & Sons, 1987.
Warnick, Bryan. Imitation and Education: A Philosophical Inquiry into Learning by Example, USA: State University of New York Press, 2008.
Zhou, Jiangyuan. “The Effects of Reciprocal Imitation on Teacher-Student Relationships and Student Learning Outcomes”, in International Mind, Brain, and Education Society, Vol. 6, No. 2 (2012), pp. 66-73.
http://www.definitions.net/definition/imitation