دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، پاییز 1395 
4. تحلیل فضایی قابلیت پیاده‌روی - مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 شهر تهران

صفحه 65-86

اسماعیل صالحی؛ سیده آل محمد؛ مجید رمضانی مهریان


5. زیبایی در باغ ایرانی

صفحه 87-110

سیما رحیمیان؛ احمد میرزاکوچک خوشنویس