دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی - پژوهشی

بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

10.48308/sofeh.2021.101070

الهام بختیاری منش


بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

10.48308/sofeh.2021.101872

غزاله عباسیان؛ نیلوفر نیک قدم؛ محمود حسینی


سرگذشت رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1400

10.48308/sofeh.2022.102087

آتنا جوشقانی؛ زهیر متکی؛ حمید ندیمی


یادگیری معنادار سازه در طراحی معماری فهم هندسی و کاربست دانش سازه در فرآیند طراحی معماری مبتنی بر طبقه‌بندی بلوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2022.222413.1051

فوزیه زینلی؛ نریمان فرح زا؛ محمدرضا حافظی


مقاله پژوهشی

عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.223184.1068

پرنیا آذینی؛ سید عباس یزدانفر؛ سعید نوروزیان ملکی


علمی - پژوهشی

معماری چون واسطۀ استکمال معرفتی انسان: جستجو در رابطۀ معماری و انسان با تکیه بر فلسفۀ سیدمحمدحسین طباطبایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2022.223876.1091

محمد غلامعلی فلاح


مقاله پژوهشی

انتخاب موضوع پایان نامه در دانشکده معماری و شهرسازی یک نظریه زمینه‌ای برآمده از تجارب اساتید راهنما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.225930.1134

کورش گلکار؛ آزاده لک؛ پانته آ حکیمیان


علمی - پژوهشی

تطبیق جریان نیرو و فرم اولیه در فرم‌های آزاد با تغییر الگوی بارگذاری مبتنی بر روش تحلیل فرم‌ حاصل از زنجیر‌های آویخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1402

10.48308/sofeh.2023.226430.1146

امیر رضائیان؛ محمد رضا حافظی؛ محمد تحصیلدوست


اسناد شهرهای ایرانی در دوره قاجاریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/sofeh.2024.104354

محمود رازجویان؛ بهرام قدیری؛ محمد مهریار