بهینه سازی فرم پاسخگو برای سرپناه موقت پس از سانحه در اقلیم سرد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد تهران جنوب

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

3 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده

سالانه میلیون ها نفر با وقوع حوادث طبیعی بی خانمان می شوند.  ایران نیز بدلیل موقعیت جغرافیایی خود همواره در معرض حوادثی نظیر زلزله و سیل قرار دارد که می تواند خسارات زیادی همراه آورده و اجتماعات کوچک افراد پراکنده شوند. ضمن اینکه به بی خانمانی شمار زیادی از افراد منجر می گردد. توجه به امر اسکان موقت در حمایت از افراد سانحه دیده از جمله مواردی است که در شرایط امروزی نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه ضروری است. با وجود ارائۀ راهکارهای نهایی، همچنان مشکلات متعددی در تأمین آسایش حرارتی درون سرپناه دیده می شود. اغلب مشکلات محل های اقامت موقت به خاطر فهم نادرست، با توجه به موقعیتی است که مردم پس از سانحه تجربه می کنند. در نتیجه طرح های اجرا شده اغلب به لحاظ بومی، راه حل هایی نامناسب هستند. در نتیجه افراد یا تغییراتی در سرپناه اعمال کرده و یا این فضاها را ترک می کنند. این پژوهش در صدد است تا از طریق پیشنهاد فرم بهینۀ سرپناه، شرایط نسبی آسایش برای حادثه دیدگان را از لحاظ آسایش دمایی فراهم آورد. پژوهش پیش رو با هدف بهینه سازی سیستم های موجود سرپناه از نوع کاربردی و ماهیت آن در بخش مطالعات تئوری کیفی است تا اطلاعات جامعی در خصوص سوانح طبیعی رخ داده و تجارب ایجاد سرپناه در نقاط مختلف بدست آید. جهت تعیین فرم مناسب سرپناه توسط نرم افزار دیزاین بیلدر، با شبیه سازی و آزمون شرایط دمای داخلی نسبت به سرپناه اقلیمی بهینه برای شرایط پس از سانحه اعمال گردیده است. نتایج حاصل در مقایسۀ 11 فرم سرپناه با حجم برابر نشان می دهد که فرم گنبدی، مناسب ترین شرایط دمای داخلی را داشته است. پس از آن فرم چند ضلعی پلان و سقف مخروطی بوده و در نهایت فرم مکعبی با سقف طاقی شکل مناسب تر از بقیۀ فرم ها هستند. از آنجائیکه فرم مکعب سرپناه با سقف های متفاوت شرایط دمایی نزدیکی نسبت به هم دارند، لذا در انتخاب فرم بهینه، سهولت ساخت و تقاضای کاربران مدنظر قرار داده شود.

کلیدواژه‌ها