بررسی کاربرد روش های نظریه ی زمینه ای برای فهم وجوه موضوع طراحی، در آموزش معماری (نمونه ی موردی؛ فهم فضای ایوان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر بر آن است که کاربرد روشهای مطرح شده در یکی از انواع راهبردهای پژوهش، یعنی نظریه ی زمینه ای را در شناخت موضوع، در حیطه ی آموزش معماری بررسی نماید. سوال این است که «آیا کاربرد روشهای نظریه ی زمینه ای می تواند در جهت ارتقاء فهم دانشجویان از موضوع طراحی در کارگاههای آموزش معماری کارآمد باشد؟» هدف آن است که با استفاده از این روشها، توانایی دانشجویان در عبور از ذهنیت های قبلی شان از یک موضوع، افزایش یافته و بتوانند به شناخت جامع تر و صحیح تری از موضوع برسند. این بررسی در قالب تحلیل یک تمرین که بر مبنای استفاده از روشهای مذکور و بر محور فهم فضای ایوان به عنوان یک مصداق، طراحی شده، پیگیری خواهد شد. از خلال مقایسه ی تصور اولیه ی دانشجویان از ایوان با تصور ثانویه ای که بعد از انجام تمرین از این فضا برای آنها شکل گرفته، کاربرد روشهای نظریه ی زمینه ای در آموزش معماری امکان سنجی می گردد. روش پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از لحاظ محتوا توصیفی- تحلیلی است و بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی استوار است. در بخش اول با تحلیل محتوای منابع مکتوب سعی می گردد راهکارهای فهم وجوه و حدود موضوعات در نظریه ی زمینه ای استخراج شود. در ضمن این راهکارها با بعضی راهکارهای ارتقاء خلاقیت قیاس می گردد. در بخش دوم، یک تمرین ارائه و بررسی می گردد که مراحل آن در جهت به کارگیری روشهای مذکور طراحی شده است. تمرین دو بخش دارد. بخش اول آن معطوف به ثبت تصور اولیه ی دانشجویان از فضای ایوان است. بخش دوم تمرین مربوط به کاربرد روشهای مذکور در شناخت ایوان است. نتایج نشان می دهد تصور دانشجویان از موضوع، بعد از کاربرد روشهای مذکور، بسط یافته، تصحیح و تدقیق شده است، به طوری که توانسته اند وجوه اصلی و فرعی موضوع را شناسایی و تفکیک نمایند و از این طریق به وجوه اصلی تر موضوع دست یابند. این امر تا حدی کارآمدی روشهای نظریه ی زمینه ای در شناخت موضوع طراحی را تأیید نموده و برخی فرصت ها و محدودیت های کاربرد این روشها را در آموزش معماری آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on application of grounded theory methods to understand properties of subject, in architectural education (case study: understanding "Eivan")

نویسنده [English]

  • elham Bakhtiari manesh
Razi university
چکیده [English]

This research is about the use of grounded theory methods in Cognition phase of design process in architectural courses. These methods are designed to help the qualitative researchers to understand properties and dimentions of a research subject but they can also be applied to help the designers to understand design problems. Understaning  design problem by students is one of the most important matters in teaching architecture, so the question is ; "If applying grounded theory methods  in architectural education influence student's imagination about design subject?"To answer this question this research surveys  and criticizes an exercise done  in an architectural course.Design problems are Ill-structured so a designer should redefine the problem by choosing some properties of it for themselves. According to this, recognition the important part of a problem is necessary ability for a  designer. Generally a design issue has two parts; subject and context. So designers should can recognize important properties and dimentions of  both subject and context. But here to limit the research, just reconising the subject of design will be surviyed. Research paradigm is qualitative and its strategy is case study: to assessment the hypothesis, an architectural exersice which has been done by use of this methods will be explained and tested. The research method has two parts; in the first part, written sources about grounded theory will be analyzed and total methods for understanding properties and dimentions of subjects will be drived. These methods will also be compared with creativity methods. Methods of grounded theory to recognize the properties and dimentions of a subject are three: "The use of Questioning", "Analysis of a word, phrase, sentence", Analysis Through Comparisons. The last method has two manners: 1)comparing  the subject with close subject or with far one and.2) Waving the Red Flag. All of these methods are applied to reinforce the ability to pass assumptions and try to see the subject through a new lookout, So they are Similar to creativity methods. In the second part, an exercise will be analyzed . This exercise is about an important place in Iranian architecture; Eyvan. in the first part  of exersice student's primary imaginations about Eivan have been registered. Some codes  have been drived from these imaginations by researcher. The second part of exercise is related to applying these methods to know Eivan by students. In this part some properties of this place have been coded by students and after that the researcher categorizes them. Finally these two group of codes will be compared to show changes in student's assumption of Eivan.The result of his research is that;by applying the methods of grounded theory,students of architecture could scrutinize,complete, correct and classify their assumption about "eivan". They could also Separate essential  and durable properties of "eivan" from variable properties.finally the students could Specify the hierarchies of these properties. In addition the exercise had a tacit result; students discovered a couple of essential quality for every spaces; beeng "refuge and outlook".  Future researchs can be desigened to survey applying grounded theory methods for understanding properties and dimentions of context in design problems.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • properties
  • dimentions
  • design subject
  • grounded theory
  • architectural education
  • Eivan