عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی میان ساکنین در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی (موردپژوهی: مجتمع مسکونی همسایگی کویر یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و ‌صنعت ایران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

از اواخر قرن 20 میلادی به منظور برطرف کردن مشکلات مرتبط با متمرکز شدن افراد محروم در مسکن اجتماعی مانند سطح بالای جرم و رفتارهای ضد اجتماعی، سیاست‌های نوین طراحی شهری در کشورهای توسعه‌یافته به‌سمت ایجاد محلاتی با رویکرد اختلاط اجتماعی و ساخت مسکن درآمد ترکیبی تغییر پیدا کرد. اما معضلی که همواره وجود داشته این است که در چنین مسکن‌هایی تعاملات اجتماعی بین گروه‌هایی از طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی ناقص و محدود بوده و افراد محروم نتوانسته‌اند از مزایای چنین تعاملاتی بهره ببرند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش تعاملات اجتماعی بین اقشار مختلف در مسکن با رویکرد اختلاط اجتماعی صورت گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی بوده، گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته و در ادامه به منظور آزمون فرضیه‌ی پژوهش، روش پیمایشی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، ساکنین مجتمع مسکونی همسایگی کویر در شهر یزد است. 37 واحد از 52 واحد دارای سکنه‌ی این مجتمع با شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد و پرسش‌نامه‌ای پژوهشگر ساخته در اختیارشان قرار گرفت که روایی آن توسط اساتید و صاحب‌نظران و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (0.82= α). تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که برخی از ویژگی‌های فردی ساکنین مانند جنسیت، وضعیت تاهل، مذهب، شیوه مالکیت مسکن و مدت زمان اقامت ساکنین در مجتمع با تعاملات اجتماعی (نوع، سطح (مقیاس) و هم‌سنخی تعاملات) روابط مثبت و معناداری دارد. همچنین بین مشارکت ساکنین در فعالیت‌های جمعی و تصمیمات مدیریتی (0.01>p)، مجاورت فضایی با اقشار مختلف (0.05>p)، امکانات رفاهی مجتمع، احساس تعلق و قوانین مدیریتی (0.1>p) با تعاملات اجتماعی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. در نهایت اگر دهک‌های درآمدی پیشنهادی و مشخصات فردی و اجتماعی ساکنین در مسکن، به صورت متناسب انتخاب گردد، می‌تواند ارتقای تعاملات اجتماعی را در ساختاری کالبدی-اجتماعی برای رسیدن به توسعه‌ای موزون در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influential Factors on the Enhancement of Social Interaction in Socially Mixed Housing (Case study: The residential complex of Kavir Neighborhood in Yazd)

نویسندگان [English]

  • Parnia Azini 1
  • Seyed-Abbas Yazdanfar 2
  • Saeid Norouzian-Maleki 3
1 Iran University of Science and Technology
2 Iran University of Science and Technology
3 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Since the late 20th century, novel policies of urban design in developed countries have altered toward the implementation of social mix policies and the development of mixed-income housing, aiming to address problems associated with the concentration of disadvantaged people in social housing such as the high rate of crime, anti-social behaviors, etc. However, an ongoing problem of social mix policies has always been the limited social interaction across social classes or income levels, so the deprived individuals fail to benefit from such interaction. The aim of this study is to identify the factors affecting the enhancement of social interactions between different social classes in socially mixed developments. A mixed research method has been adopted in this study; data gathering has been done through library studies, and a survey method has been conducted to test the research hypothesis. The residential complex of the Kavir Neighborhood in the city of Yazd, Iran, was chosen as the case study, and accordingly, all features have been examined in relation to their impacts on the social interaction. 37 out of 52 residential units were selected using a simple randomization procedure, and the samples were provided with a self-administered questionnaire. In the next step, data analysis was performed with the SPSS, and the validity and reliability of the questionnaire were confirmed by experts and Cronbach's alpha test respectively (α= 0.82). After analysis of the data, we have found some individual characteristics of residents including gender, marriage status, religion, ownership status, and the duration of residency to be significantly correlated with the social interactions (type, scale, and homogenization). Moreover, a positive significant correlation was observed between the social interaction and variables including participation in management decisions, participation in group activities (p<0.01), spatial proximity (p<0.05), community facilities, sense of belonging, management policies, and regulations (p<0.1). In conclusion, if the proposed income deciles and socio-demographic characteristics of residents in mixed-income housing are appropriately selected, it is bound to enhance the social interaction of a community to achieve balanced, viable, and sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Socially mixed housing
  • Mixed-income housing
  • Social interaction