نویسنده = هادی ندیمی
ادب حضور در محضر اثر تاریخی

دوره 25، شماره 3، مهر 1394، صفحه 5-18

سجاد موذن؛ هادی ندیمی؛ رضا ابویی


بعد پنهان در معماری اسلامی ایران

دوره 24، شماره 2، تیر 1393، صفحه 5-24

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی


بازخوانى مفهوم مرکز

دوره 23، شماره 4، دی 1392، صفحه 21-34

ضحى ندیمى؛ على محمدى؛ کاظم مندگارى