دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
مطالعات باغ ایرانی و مغالطۀ «باغشهر» (ابهام‌ها و تناقض‌ها در فهم و کاربرد اصطلاح باغشهر)

لادن اعتضادی

دوره 26، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 65-86

چکیده
  اصطلاح باغشهر در مجامع آکادمیکِ بین‌المللی یادآورد نظریۀ شهرسازی ابنزرهاوارد انگلیسی در پاسخ به معضلات شهرهای بعد از انقلاب صنعت  در 1903 است. لوییس مامفورد آنرا یک پدیدۀ کاملاً مدرن آغاز قرن بیستم می‌داند، که غالباً  «از سوی کسانی مقبول واقع شد که به درستی نظریۀ هاوارد را درک نکرده بودند». همین مقبولیت موج ساختن شهرک‌های ...  بیشتر

بررسی کوشک هشت بهشت اصفهان از مقام نظرگاه

محمد جواد بینا؛ لادن اعتضادی

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 35-64

چکیده
  کوشک هشت بهشت یکی از  بناهای باغ های دولت خانة صفوی در اصفهان است و در میانة باغ بلبل قرار بوده است. اگرچه امروزه تنها کوشک به جای مانده و باغ بلبل با تغییرات بسیار به بوستانی شهری تبدیل شده، اما می توان با بررسی های میدانیِ کوشک و بررسی اسناد تاریخی مرتبط، از چگونگی ارتباط این بنا با باغ بلبل آگاه شد. موضوع این مقاله استخراج و خوانش ...  بیشتر

دشوارى هاى فراروى مرمتِ باغِ تاریخىِ ایرانى

رضا ابوئى؛ حمیدرضا جیحانى

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1391، ، صفحه 107-117

چکیده
  باغ تاریخى جداى از غناى طبیعى، که ممکن است در بطن خود داشته باشد، به دلیل ارزش هاى فضایى کالبدى و تاریخى فرهنگى نیازمند صیانت و حفاظت است. در عین حال این گونة فضاىِ طرح اندازى شده، به دلیل برخى تفاوت ها با گونه هاى دیگر یا دست کم برخى ویژگى هاى ماهوى خود، از جمله حضور گستردة عناصر زنده و رشدکننده و وابستگىِ فراتر از استقرار بر زمین و ...  بیشتر

حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورۀ مبارکۀ الرحمن

محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری؛ عبدالحمید نقره کار؛ بهزاد وثیق

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1390، ، صفحه 5-14

چکیده
  در این مقاله، ابتدا با مطالعۀ پیشینۀ متافیزیکی عناصر باغ اسلامی مانند درخت و آب، به این عناصر پرداخته و پس ازآن با مطالعه بر روی عناصر مذکور، از دیدگاه حکمت اسلامی در قرآن و نمونه های باغ اسلامی، سعی شده تا با نزدیک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سورۀ الرحمن، تفاسیر مربوط به این سوره مطالعه شود. بر اساس ...  بیشتر

باغ های خراسان در تاریخ بیهقی

مهرداد قیومی بیدهندی

دوره 17، 2-1 ، آبان 1387

چکیده
  متون فارسی از مهمترین منابع تاریخ معماری ایران است. در م یان این متون، تاریخ بیهقی در زمرۀ چند متن نخست ادب فارسی است. از کتاب مفصل ابوالفضل بیهقی دبیر، که در ا صل تاریخ آل سبکتگین نام داشته، امروزه فقط شش مجلد، از نیمۀ جلد پنجم تا نیمۀ جلد دهم، به دست ما رسیده است. این پاره با ماجرای مرگ محمود، جلوس محمد و سپس مسعود آغاز میشود و با ذکر ...  بیشتر