نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى

جعفر طاهرى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 7-22

چکیده
  پیچیدگى مسائل پیش روى طراحان و نیاز به دانش هاى مرتبط با معمارى، لزوم پیوند دادن قلمروهاى طراحى و تحقیق را بیش از پیش آشکار مى کند. گرچه ارتباط تنگاتنگى میان این دو گستره در نظر و عمل وجود دارد، با این وجود شناخت طراحان از آن دو و مرزهاى میان آن ها همچنان آکنده از ابهام است. نوشتار حاضر به این موضوع مى پردازد که چگونه ره آورد سفر به دنیاى ...  بیشتر

بازنمایى الگوى فرایند طراحى

حمید ناصرخاکى؛ پیروز نوریان

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1390، ، صفحه 57-64

چکیده
  در این نوشتار با ارائة پیشینه اى کوتاه از پارادایم هاى طراحى پژوهى و معرفى دیدگاه هاى پارادایمى در زمینة فرایندِ طراحى، صورت بندى و تعریفى از طراحى، از نقطه نظرى پراگماتیک، ارائه مى شود. کوشش شده است تا در این صورت بندى، ضمن معین بودن نقش طراح، به طور دقیق روشن شود که یک صورت بندى فرایندى از طراحى، چه داشته هایى براى تئورى و پراتیک (کار ...  بیشتر