نویسنده = سید محسن حبیبی
کاوش در تبیین مفهوم هیروگلیف کلانشهر مدرن

دوره 29، شماره 2، تیر 1398، صفحه 37-54

10.29252/soffeh.29.2.37

نازیلا رشیدپور؛ سیدمحسن حبیبی


واکاوی اندیشه‌های سقراط در مورد شهر و شهریت

دوره 28، شماره 4، دی 1397، صفحه 41-58

سیدمحسن حبیبی؛ نگین صمدی کافی


دگردیسی و پایائی شهر و مفهوم آن

دوره 25، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 35-46

سید محسن حبیبی


مقایسة تطبیقى شکل گیرى و تکوین فضاهاى عمومى در شهرهاى حومه اى جنوب تهران(مطالعة موردى: ورامین، قرچک، اسلام شهر)

دوره 22، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 101-120

سید محسن حبیبى؛ نوید پورمحمدرضا؛ جواد عرفانى؛ سارا حمیده