کلیدواژه‌ها = معماری بومی
بازخوانی ارتباط متقابل معماری بومی و سرآغاز معماری

دوره 32، شماره 4، 1401، صفحه 5-17

10.52547/sofeh.32.4.5

الهام خدادادی؛ محمدرضا رحیم زاده؛ مهدی محمودی کامل آباد


تأملی در معماری سنتی

دوره 18، شماره 2، مهر 1388

ناهید صادقی پى