نویسنده = مصطفی بهزادفر
تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران

دوره 28، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-84

علی غفاری؛ فاطمه دوستی؛ مصطفی بهزادفر؛ عباس وریج کاظمی