معماری
مرجعیت در هنر و معماری سنتی

جعفر طاهرى

دوره 33، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 5-22

https://doi.org/10.48308/sofeh.33.2.5

چکیده
  هدف در این مقاله توصیف و تبیین فراروایتی از اندیشه و مفهوم زیربنایی مرجعیت در جوامع، هنر، و معماری سنتی است. شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر اینکه شکل‌گیری آثار هنر و معماری، سازمان اجتماعی‌ـ حرفه‌‌ای پیشه‌‌وران، ساختار طبقاتی، و رفتارهای جوامع سنتی بر پایۀ سلسله‌مراتبی از الگوها یا مراجع معنوی و مادی استوار است. در این مقاله ...  بیشتر

بعد پنهان در معماری اسلامی ایران

جعفر طاهری؛ هادی ندیمی

دوره 24، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 5-24

چکیده
  مقالۀ حاضر بر آن است پرده از  بُعدی پنهان در معماری اسلامی ایران بردارد، که به نظر می­رسد اصحاب معماری در آفرینش آثار خود در سر داشته­اند. تاکنون بررسی نقش علوم ریاضی در معماری ایرانی بیشتر معطوف به کاربرد هندسه بوده است؛ و نقش اعداد اگر نادیده گرفته نشده، غالباً ناچیز انگاشته شده است. رویکردهای دیگر پژوهشی نیز مبتنی بر تجزیه­تحلیل ...  بیشتر

نسبت طراحى با تحقیق جستارى در بنیان هاى نظرى چگونگى پیوند تحقیق به طراحى معمارى

جعفر طاهرى

دوره 22، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 7-22

چکیده
  پیچیدگى مسائل پیش روى طراحان و نیاز به دانش هاى مرتبط با معمارى، لزوم پیوند دادن قلمروهاى طراحى و تحقیق را بیش از پیش آشکار مى کند. گرچه ارتباط تنگاتنگى میان این دو گستره در نظر و عمل وجود دارد، با این وجود شناخت طراحان از آن دو و مرزهاى میان آن ها همچنان آکنده از ابهام است. نوشتار حاضر به این موضوع مى پردازد که چگونه ره آورد سفر به دنیاى ...  بیشتر