یادگاری از گذشته- امامزاده حسین قزوین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی

چکیده

 مقاله یادگاری از گذشته در هر شماره ی نشریه، بنایی تاریخی را که دارای ارزش و اهمیت معماری باشد، معرفی می نماید. تصاویر و نقشه های ارائه شده در این مقالات محصول تلاش های دانشجویان دانشکده معماری در ثبت و ضبط ابنیه و آثار تاریخی کشور ماست.اثری که برای این شماره انتخاب شده مجموعه امامزاده حسین قزوین است. بنای امروزی این مجموعه میراث معماری دوره ی قاجاریه است. برداشت این اثر در سال 1369 توسط دانشجویان دانشکده آقایان شاهین همدانی، رضا سرائی زاده و فردین پارسایی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


  1. موجود در فایل متن مقاله