کلیدواژه‌ها = قابلیت
در طلب شاعرانگی معماری

دوره 32، شماره 2، 1401، صفحه 13-26

10.52547/sofeh.32.2.13

هانیه بصیری؛ منصوره طاهباز؛ زهیر متکی


جستاری در کاربرد مفهوم «قابلیت» در طراحی و ارزیابی محیط ساختهشده

دوره 27، شماره 2، تیر 1396، صفحه 21-34

محسن محمدی؛ حمید ندیمی؛ محمودرضا ثقفی