تعامل جنسیت و فضا در بازار تهران موردپژوهی: فضاهای سبزهمیدان و مشیرخلوت

مینا بیدار؛ جهانشاه پاکزاد؛ عباس وریج کاظمی

دوره 29، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 55-76

https://doi.org/10.29252/soffeh.29.2.55

چکیده
  تعداد زنان در فضاهای شهری تهران افزایش یافته و کیفیت حضور ایشان نیز با گذشته متفاوت شده است؛ اما پژوهشگران طراحی شهری ایران کمتر نگاهی کیفی به نحوة تعامل زنان با جنبه‌های کالبدی فضاهای شهری تهران داشته‌اند. محدودة‌ شمالی بازار تهران از جمله فضاهایی است که در آن دگرگونی در کمیت و کیفیت حضور زنان به چشم می‌خورد. هدف از پژوهش حاضر دریافت ...  بیشتر

درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونۀ موردی: تجربۀ مستأجران درتهران

مونا تاج بخش؛ جهانشاه پاکزاد

دوره 26، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 79-98

چکیده
  هدف از این نوشتار مطالعه در مورد مفهوم «Gentrification» است. واژه‌ای که از حدود نیم‌قرن پیش در بیان یکی از دغدغه‌های مطرح در حوزۀ مسائل شهری و اجتماعی در بافتار شهرهای اروپا و امریکای شمالی، به ادبیات این حوزه‌ها وارد شد. این واژه با برابرنهاده «اعیان‌سازی»، اغلب با اشاراتی گذرا در متون شهری و اجتماعی ایران نیز به چشم می‌خورد ...  بیشتر

فهم تجربه‌ی تغییر یکباره‌ی مکان؛ حس مکان ساکنان و کسبه‌ی خیابان پیاده‌راه شده‌ی17 شهریور

شمین گلرخ؛ جهانشاه پاکزاد

دوره 25، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 65-80

چکیده
  ثبات نسبیِ مکان‌ها برای فرد نیز حس ثبات، آشنایی و پیش‌بینی‌پذیر بودن محیط زندگی‌اش و درنتیجه حس امنیت درپی دارد. و بر عکس، تغییرات سریع مکان، وقتی خارج از کنترل فرد رخ می‌دهند می‌تواند سلامت روانی او را به خطر بیندازد. تغییراتی که درپی طرح پیاده‌راه‌سازی خیابان 17 شهریور رخ داده نیز برای ساکنان و کسبه‌ی این خیابان یکباره و بدون ...  بیشتر