نویسنده = شهرام پوردیهیمی
همسایگی و همسایه بودن

دوره 26، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-24

رضا سرعلی؛ شهرام پوردیهیمی


تفکر دوگانه و مفاهیم فضا در تئورى و عمل

دوره 23، شماره 4، دی 1392، صفحه 7-20

شهرام پوردیهیمى؛ ساسان سیدکلال