دوره 33 (1402)
دوره 32 (1401)
دوره 31 (1400)
دوره 30 (1399)
دوره 29 (1398)
دوره 28 (1397)
دوره 27 (1396)
دوره 26 (1395)
دوره 25 (1394)
دوره 24 (1393)
دوره 23 (1392)
دوره 22 (1391)
دوره 21 (1390)
دوره 20 (1389)
دوره 18 (1389)
دوره 19 (1388)
دوره 17 (1387)
دوره 16 (1386)
دوره 15 (1384)
دوره 14 (1383)
دوره 13 (1382)
دوره 12 (1381)
دوره 8 (1377)
دوره 7 (1376)
دوره 6 (1375)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1369)
شیوه های حفاظت از باغ ها و اراضی کشاورزی و آثار آن بر تراکم شهری در ایران

محمدرضا پورمحمدی؛ رسول قربانی

دوره 14، 2-1 ، آبان 1383

چکیده
  همجواری مکان استقرار شهرها با اراضی حاصلخیز کشاورزی زمینه گسترش فضاهای شهری را در داخل و پیرامون این اراضی فراهم آورده و در مواردی به محصور شدن قطعات بزرگی از آنها در داخل محدوده های شهری منجر شده است. تداوم این روند ناکارآمدی فرم شهر و تخریب سریع تر اراضی کشاورزی را در پی دارد که مقابله با آن ضرورت استفاده فعال از ابزارهای گوناگون ...  بیشتر