مدیر مسئول


محمدرضا حافظی دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سردبیر


حمید ندیمی استاد بازنشسته دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

معماری

مدیر داخلی


مرجان السادات نعمتی مهر دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

طراحی شهری

اعضای هیات تحریریه


شهرام پوردیهیمى استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

معماری

اعضای هیات تحریریه


اکبر حاجى ابراهیم زرگر استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

مرمت

اعضای هیات تحریریه


عیسی حجت استاد دانشکدة معمارى پردیس هنرهاى زیباى دانشگاه تهران

معماری

اعضای هیات تحریریه


شاهین حیدری استاد دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

تکنولوژی، معماری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سیمین داودی استاد دانشکده معمارى، برنامه ریزى، و منظر دانشگاه نیوکاسل

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


محمود رازجویان استاد بازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

معماری

اعضای هیات تحریریه


علی غفاری استادبازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

طراحی شهری

اعضای هیات تحریریه


محسن فیضی استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

معماری منظر - فضای سبز

اعضای هیات تحریریه


علی کاوه استادبازنشسته دانشکدة مهندسى عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

ساختمان

اعضای هیات تحریریه


کوروش گلکار استاد دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

طراحی شهری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


علی مدنی پور استاد دانشکده معمارى، برنامه ریزى، و منظر دانشگاه نیوکاسل

شهرسازی

اعضای هیات تحریریه


اصغر محمد مرادی استاد دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه علم و صنعت ایران

مرمت

اعضای هیات تحریریه


حمید ندیمى استاد بازنشسته دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

معماری

اعضای هیات تحریریه


هادی ندیمی استادبازنشسته دانشکدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى

معماری