سنت، هنر و معماری

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

مغفول ماندن مفهوم سنت در دنیای جدید امری حادث است. سیطره روحیه ضد سنت در جوامع غربی و اخیرا در جوانع شرقی موجب عدم فهم صحیح مفهوم سنت و تعبیرهای نادرست از آن شده است. به کار بردن مفهوم نابجای سنت در هنر و معماری باعث شده است که مقولاتی از این دست را به اموری صرفا بشری نسبت دهند و امور فوق بشری محاق قرار گیرند. حال آنکه سنت به عنوان امری فوق بشری و نسبت آن با امر قدسی دین و هنر در خور بررسی است. تبیین سنت و ارتباط ان با هنر زیبایی هنر سنتی هنر قدسی و معماری بحث اصلی این مقاله است .

کلیدواژه‌ها