شکل مقدس

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله حاضر به بررسی معنایی اشکال مقدس علل وجودی این اشکال و رابطه کمی و کیفی آن ها با زمان و مکان می پردازد . در این مقاله از وجه تشابه موسیقی و معماری برای ملموس کردن اهمیت تناسبات موزون در اشکال و احجام استفاده شده است. در خاتمه با معرفی انواع تناسبات حسابی هندسی و موسیقیایی و با توجه به وجود به وجود انواع مجموعه های موزون(نظیر گام ها و دستکاهها در موسیقی) به اهمیت آگاهی از این تناسبات در طراحی فضاهای معماری اشاره شده و زمینه برای بررسی معماری اسلامی به عنوان یکی از انواع این مجموعه ها فراهم میشود.

کلیدواژه‌ها