بررسی یک شباهت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مقاله با بیانی تحلیلی به شباهت قابل توجهی پرداخته شده است که بین یکی از طرحهای معمار معاصر و مشهور غربی لئون کرایر با یکی از معروف تریت آثار معماری دوره اسلامی ایران وجود دارد. چنین شباهتی در دو راستا یکی کیفی و اجمالی و دیگری کمی و تفصیلی، مورد تشریح قرار گرفته که پس از معرفی مختصر و توضیحات اولیه ارائه می گردد.هدف از تشریح چنین شباهتی، این است که با فراخوادن قضاوت خواننده وجود نوعی الهام گیری اعلام نشده از معماری اسلامی ایران را در معماری معاصر غرب به عنوان نمونه مورد اشاره قرار دهد.

کلیدواژه‌ها