ذن ، فرهنگ و هنر ژاپن(نقش مبانی معرفت شناختی ذن در هنر ژاپن)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هنر ذن تجربه لحظه "بی خودی" و "بی عملی" است، کمال عمل و "ناهنر" است.هنر ژاپنی در تداوم سنتی پایدار، نقش فراگیر خود را تاکنون حفظ کرده است."ژاپنی ها که در متمدن ساختن خویش نقشی فعال داشته ان، همه چیز را در غربال دهنیت ژاپنی می گذرانده اند.ژاپن به عنوان یک تمدن شرقی به طور طبیعی وارد دوران تجدد(مدرنیته) شده است بدون اینکه از سنت هایش بریده باشد. سنتهای پویای ژاپن مبتنی بر یک فرهنگ با ساختار ترکیبی و متکی بر بینش کل نگر و وحدت گرا است.هنرژاپنی در دوران تجدد از سنت خود منقطع نشده است بلکه به صورتی پویا همواره از درون نو میشود و جریان و سیلان خود را در زان ادامه می دهد، هنر ژاپنی یک جریان تداوم و بسط است که تظاهرات آن در صورت های کثیر، متحدیا متناقص همه حتایتگر معنایی درونی و وحدتی ذاتی اند. هنرژاپنی یک جریان ظهور است مرتبه ای متعالی از آفرینش انسانی که ناشی از درون بینی و شهود است. به همین سیاق دریافت و فهم آن نیز مستلزم دست یافتن به شناختی شهودی است، هنر ناهنر بیش از آنکه آموختنی باشد دریافتنی است

کلیدواژه‌ها