شکل شهر منسجم

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توسعه کالبدی شهرهای ما همواره با ظهور واحدهایی با شکل های جدید همراه است. شهرسازی برای نظارت و جلوگیری از تشدید چندانگی در شکل شهر ها بهارتقای توانایی ای نظری و مهارت های عملی برای انسجام این اجزای نوظهور در کل شهر نیازمنداست. برای نیل به این هدف در این نوشتار دو مقصد عمده دنبال شده است: 1. شکاف سازی مفهوم شکل منسجم 2. اگاهی از ارای شهرسازان برای انسجا شکل شهر ها با اکید بر تدوین قضایای نظری و وجوه کیفی انسجام در متون شهر سازی. این تحقیق با استفاده از روش فرا تحلیل اجام شده که در آن با مطالعه متون شهر سازی ایجاد اشکال نوینی از اندیشه ها با انسجام اشکال خاصی از اندیشه های گذشته امکان پذیر است. مطالعه این آثار رویکردهای وحدت گرایی، کل گرایی، سازمندگرایی، زیبایی گرایی، یاختارگرایی و زمینه گرایی را در بر گرفته و در هر رویکرد واژه شناسی، مفروضات فلسفی، روش شناسی، اصول و قواعد و فرایند طراحی آن بیان شده است.ترکیب این رویکردها به ارایه تعریفی جدید از انسجام منجر شده است. : انسجام کالبدی، فرایند سازمان دهی عناصر متنوع وابسته به هم در شکل شهر است که در آن روابط متقابل یا مشارکت ضروری و همزمان میان اجزا به طور ذهنی و عینی با هدف ایجاد کل هدفمند، یکپارچه، آراسته ، خوانا، معنی دار و همگرا با روند های طبیعت صورت میگیرد.از این تعربف میتوان نتیجه گرفت که انسجام مفهومی تک بعدی نیست و حاوی مفاهیم پیچیده ای است که ر قالب یک واژه خاص آشکار شده است.

کلیدواژه‌ها