نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه علم و صنعت

چکیده

در دوره معاصر روش های مختلفی برای تحلیل فضای معماری به کار گرفته شده است.روش شکلی(فرمال)، تاریخی و اقلیمی برخی از آن ها میباشند.روش اسپیس سینتکس که در اینجا به نحو فضا ترجمه شده است قرابت موضوعی و مفهومی به شیوه دسته بندی واژگان از اوایل دهه هفتاد در انگلستان رواج یافت. به مدد این روش که اولین بار از سوی استیدمن بیل هیلیر و جولیان هانسن مطرح شد باب تازه ای از مبحث ریخت شناسی در معماری گشایش یافت. هدف اصلی محققین درگیر با این موضوع پی بردن به روابط اجتماعی در فضا مانند ایجاد حریم ها درجه خصوصی و عمومی بودن فضاها می باشد.برای رسیدن به این اهداف از نمودارهای توجیهی استفاده شده است.نگارنده چندسال در محضر یکی از اساتید این موضوع دکتر براون در دانشکده معماری منچستر در این باره به تحقیق پرداخته و این مقاله بخشی از تحقیق را شامل می شود. در این مقاله نخست درباره واژه سینتکس و سپس به کارگیری روش نحو فضا در معماری و در پایان ویژگی های مختلف آن بحث خواهد شد.

کلیدواژه‌ها