نگاهی به ائتلاف معماری و علوم رفتاری در نیم قرن گذشته

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

تاریخ معماری نیمه دوم قرن بیست حکایت از حوادث بسیار می کند. از مهمترین آن ها شکست معماری مدرن، تولد پست مدرن، دیکانستراکشن و مشتقات آن ها قابل ذکر است امروزه کمتر معماری است که با محتوای این ایسم ها و نمود ظاهری آن ها آشنایی نئاشته باشد، ولی افراد اندکی از ماجراهای متوقف کننده معماری مدرن و همواره کننده راه پست مدرن و دیگر نگرش های متاخر معماری آگاهی دارند. نوشتار حاضر، به یکی از عوامل عمده تشدید کننده شکست معماری مدرن اشاره کرده و تبعات و تاثیرات آن را در فرایند معماری و آموزش آن دنبال می کند.

کلیدواژه‌ها