پدیده های ناسازگار ساختارهای فنی و تکنیکی رایج و تولید انبوه ساختمان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اگر پذیرفته شود که طریق صنعتی کردن ساختمان یکی ار راه های حل مشکل ساختمان و مسکن و یا حداقل تخفیف معضلات آن است، برای اجرای صحیح و تعمیم گسترش این روش باید حلقه های اصلی زنجیره صنعتی سازی کاملا شناسایی و متصدیان و مجریان هر بخشی مشخص و مورد حمایت واقع شوند از دو بخش عمده زنجیره صنعتی کردن ساختمان، یعنی ساخت قطعات و بر پاداری، وظایف و مسئولیت بخش اول یعنی ساخت قطعات از سابقه و وضوح بیشتری برخوردار بوده و نحوه برخورد با آن برای تولید کنندگان و مسئولین نسبتا مشخص گردیده است. ولی آنچه که همچنان نامشخص باقی مانده نحوه برخورد با بخش دوم یعنی برپاداری است که شکل وظایف و محدوده مشکلات و گروه متصدیان انجام آن همچنان نامشخص باقی مانده است. این امر موجب توقف جدی در راه انجام صحیح این صنعت گردیده است. نوشتار حاضر می کوشد تا با معرفی گروه واقعی مجریان بخش مسکن و توانمندی آن ها برای انجام این مهم در راه صنعتی سازی ساختمان راه مناسب تری ارایه نماید.

کلیدواژه‌ها