مقایسه هزینه های جابجایی و یا درجاسازی خرمشهر

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

ندارد

چکیده

در میان شهرهای آسیب دیده از جنگ تحمیلی ایران و عراق ،خرمشهر از ویژگیهای عمده برخوردار است این ویژگیها ناظر بر مقاومت طولانی و قهرمانانه مردم در مقابل دشمن،درگیری در نبردی سنگین و طولانی که نهایتا منجر به آزادی شهر شد و بالاخره آسیب دطدگی شهر از تخریب وسیع و سبعانه دشمن در طول اشغال می باشد. مقاله حاضر با درنظر گرفتن این ویژگیها، پیشنهاد و جنجالی نوسازی شهر در مکان جدید را مورد بررسی قرار می دهد و ادعای نقرون به صرفه بودن این پیشنهاد را به زیر سوال می برد

کلیدواژه‌ها