بحثی پیرامون نمود خلاقیت

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دستمایه خلاقیت اختصاص به کار در مدرسه های هنر ندارد. زندگی بی آن در بسیاری موارد دشوار و گاهی حتی ناممکن است. آموزش خلاقیت باید پیش از ورود داوطلبان به دانشکده های هنر و از نخستین سالهای فراگیری انسان آغاز شود. با این باور مقاله زیر به بحث درباره ماهیت جایگاه خلاقیت و معرفی نمودهای آن در الگویی پیشنهادی پراداخته و رهنمودهایی کلی برای آموزش خلاقیت و پرورش شاگردان به وسیله آنها پیشنهاد و در عین حال مقدمه ای برای ورود به بحثهای تخصصی مربوط به خلاقیت که در شماره های آینده مجله خواهد آمد تدارک دیده است.

کلیدواژه‌ها